S.N. Name Father’s Name Date of Birth Qualification Designation Experience Registration Number Photo
1 Prof. Krishan Murari Agarwal Mr. Shree Niwas Agarwal 07.10.1959 M.D.

 

Kaya Chikitsa

Principal cum Professor

 

(Kaya Chikitsa)

APPX.

 

31 Years

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

19262

2 Prof. Pramod Kumar Sharma Mr. Deen Dayal Sharma 05.10.1960 M.D.

 

Kaya Chikitsa

Professor

 

(Kriya Sharir)

APPX.

 

28 Years

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

19046

3 Prof. Manoj Kumar Sharma Mr. Bhagwat Prasad Sharma 09.03.1961 M.D.

 

Samhita

Professor

 

(Ayurved Samhita Evum Siddhant)

APPX.

 

18 Years

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

19581

4 Prof. Ram Veer Sharma Mr. Ram Naresh Sharma 10.07.1960 M.D.

 

Prasuti Tantra Evum Stri Roga

Professor

 

(Prasuti Tantra Evum Stri Roga)

APPX.

 

21 Years

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

23443

5 Prof. Sunil S. Jain Mr. Shantilal Jain 19.09.1977 M.D.

 

Rasa Shastra Evum Bhaisajya Kalpana

Professor

 

(Rasa Shastra Evum Bhaisajya Kalpana)

APPX.

 

13 Years

Maharashtra Council of Indian Medicine

 

I-40290-A

Sunil-Jain
6 Prof. Vishnu Kumar Mittal Mr. Jagdish Prasad Mittal 15.10.1973 M.D.

 

Kaya Chikitsa

Professor

 

(Swasthvritta Evum Yoga)

APPX.

 

16 Years

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

23149

Vishnu-Kumar
7 Prof. Arun Kumar Tyagi Mr. Om Prakash Tyagi 15.12.1962 M.D.

 

Kaya Chikitsa

Professor

 

(Bal Roga)

APPX.

 

15 Years

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

19985

8 Dr. Meera Bhatt Mr. Krishna Gopal Sharma 30.09.1957 M.D. Dravyaguna Reader

 

(Dravyaguna)

APPX.

 

09 Years

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

22614

Meera-Bhatt
9 Dr. Sanjay M. Mr. Jayarajan M. 25.05.1986 M.D. Panchkarma Reader (Panchkarma) APPX.

 

05 Years

The Travancore Cochin Medical Council for Indian Systems of Medicine

 

23817

Sanjay-M
10 Dr. Shashi Kant Sachan Mr. Babu Ram Sachan 14.10.1961 M.D.

 

Rachana Sharir

Reader

 

(Rachana Sharir)

APPX.

 

06 Years

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

19408

11 Dr. Rajalakshmi R. Mr. Rajappan K. 11.02.1986 M.D.

 

Agad Tantra

Reader

 

(Agad Tantra)

APPX.

 

05 Years

The Travancore Cochin Medical Council for Indian Systems of Medicine

 

23943

Rajalakshmi
12 Dr. Anant Kumar Shindhe Mr. Rajaram Shindhe 16.06.1984 M.S.

 

Shalya Tantra

Reader

 

(Shalya Tantra)

APPX.

 

06 Years

The Karnataka Ayurvedic & Unani Practitioners’ Board

 

23173

13 Dr. Rekha Mr. Om Prakash 12.10.1992 M.D.

 

Ayurved Samhita Evum Siddhant

Lecturer

 

(Ayurved Samhita Evum Siddhant)

APPX.

 

06 Months

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

27102

14 Dr. Urvashi Sharma Mr. Chandra Prakash Sharma 08.12.1992 M.D.

 

Kriya Sharir

Lecturer

 

(Kriya Sharir)

APPX.

 

06 Months

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

27175

15 Dr. Anamika Vyas Mr. Surendra Vyas 20.06.1989 M.D.

 

Rachana Sharir

Lecturer

 

(Rachana Sharir)

APPX.

 

06 Months

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

27346

16 Dr. Priyanka Bohra Mr. Samrth Lal Bohra 23.01.1993 M.D.

 

Rasa Shastra Evum Bhaisajya Kalpana

Lecturer

 

(Rasa Shastra Evum Bhaisajya Kalpana)

APPX.

 

10 Months

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

27325

Priyanka-Bohra
17 Dr. Vasundhara Jaluthariya Mr. Radheshyam Jaluthariya 17.10.1989 M.D.

 

Rasa Shastra Evum Bhaisajya Kalpana

Lecturer

 

(Agad Tantra)

APPX.

 

10 Months

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

26513

Vasundhara-Jaluthariya
18 Dr. Abhay Vyas Mr. Narsingh Dev Vyas 03.05.1989 M.D.

 

Dravyaguna

Lecturer

 

(Dravyaguna)

APPX.

 

06 Months

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

26401

19 Dr. Shruti Prakash Mr. Shiv Prasad 20.11.1987 M.D.

 

Rog Nidan Evum Vikriti Vigyan

Lecturer

 

(Rog Nidan Evum Vikriti Vigyan)

APPX.

 

03 Years

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

28737

Shruti-Prakash
20 Dr. Shishir Shirsath Mr. Eknath Shirsath 31.12.1986 M.D.

 

Rog Nidan Evum Vikriti Vigyan

Lecturer

 

(Rog Nidan Evum Vikriti Vigyan)

APPX.

 

02 Months

Maharashtra Council of Indian Medicine

 

I-66806-A

21 Dr. Raviraj Nikam Mr. Vasant Nikam 02.02.1990 M.D.

 

Rog Nidan Evum Vikriti Vigyan

Lecturer

 

(Rog Nidan Evum Vikriti Vigyan)

APPX.

 

02 Months

Maharashtra Council of Indian Medicine

 

I-76686-A

22 Dr. Hemanshu Jain Mr. Mahaveer Prasad Jain 14.07.1991 M.D.

 

Kaya Chikitsa

Lecturer (Swasthvritta) APPX.

 

02 Years

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

26887

Hemanshu
23 Dr. Anish Viswanadhan Mr. Vishwanadhan K.K. 12.02.1986 M.S.

 

Shalya Tantra

Lecturer

 

(Prasuti Tantra Evum Stri Roga)

APPX.

 

02 Years

The Travancore Cochin Medical Council for Indian Systems of Medicine

 

13879

24

Dr. Priyanka Kumari

Mr. Ramjas

22.07.1994

M.S.

Prasuti Tantra Evum Stri Roga

Lecturer

(Prasuti Tantra Evum Stri Roga)

APPX.

01 Month

Council of Indian Medicine Haryana

Panchkula

26126

25 Dr. Neetu Singh Siyag Mr. Mohan Ram Siyag 05.02.1992 M.D.

 

Bal Roga

Lecturer

 

(Bal Roga)

APPX.

 

06 Months

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

26741

26 Dr. Kamlesh Kumar Gurjar Mr. Hari Vallabh Gurjar 26.11.1987 M.D.

 

Kaya Chikitsa

Lecturer

 

(Kaya Chikitsa)

APPX.

 

03 Years

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

26125

27 Dr. Norangi
Vishnoi
Mr. Babu Lal
Vishnoi
30.06.1992 M.D.
Kaya Chikitsa
Lecturer
(Kaya
Chikitsa)
APPX.
01 Year
Board of Indian
Medicine
Rajasthan
Jaipur
27279
28 Dr. Shreyash Kumbhar Mr. Bapurao Kumbhar 02.12.1987 M.D.

 

Kaya Chikitsa

Lecturer

 

(Kaya Chikitsa)

APPX.

 

02 Months

Maharashtra Council of Indian Medicine

 

I-73697-A

29 Dr. Shikha Mr. Dharambir 08.12.1992 M.D.
Kaya Chikitsa
Lecturer
(Panchkarma)
APPX.
06 Months
Delhi Bharatiya
Chikitsa
Parishad
New Delhi
DBCP/A/8760
30 Dr. Chhagan Lal Mr. Harman Ram 15.11.1994 M.S.

 

Shalya Tantra

Lecturer

 

(Shalya Tantra)

APPX.

 

06 Months

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

 

27643

31

Dr. Hemant Kumar Nagar

Mr. Bal Kishan

08.05.1992

M.S.

Shalakya Tantra

Lecturer

(Shalakya Tantra)

APPX.

06 Months

Board of Indian Medicine Rajasthan Jaipur

27600

32

Dr. Nilam Bangar

Mr. Chhagan Rao Bangar

15.09.1991

M.S.

Shalakya Tantra

Lecturer

(Shalakya Tantra)

APPX.

04 Months

Maharashtra Council of Indian Medicine

I-82434-A

33

Dr. Sonali Narke

Mr. Anil Narke

27.03.1992

M.S.

Shalakya Tantra

Lecturer

(Shalakya Tantra)

APPX.

02 Months

Maharashtra Council of Indian Medicine

I-82422-A

34

Mrs. Suryabala Choubisa

Mr. Ramesh Chandra Choubisa

10.02.1987

M.A.

Sanskrit

Lecturer

(Sanskrit)

APPX.

02 Years

Not Applicable